Sự kiện

Sự Kiện Tổ Đội Săn Ngọc Tarkan

Sự Kiện Tổ Đội Săn Boss
Thời gian: 21:10 Th
ứ 2 4 6
Thể lệ: Map T
arkan Server 06
Phần thưởng:
Vật Phẩm Bản Đồ Toạ Độ
Bless , Soul Tarkan-1 Spot 1 : 139 70
Spot 2 : 142 53
Spot 3 : 132 46
Spot 4 : 134 63
Spot 5 : 155 76
Spot 6: 151 96
Spot VIP : 133 92
Chao, Cre , Liffe Tarkan-1
Server 06
21:10 tarkan 1 đầu cổng

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top